ยุคปัจจุบัน

โลกในยุคปัจจุบัน
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และทางด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น และมีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกนั้นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกของเราไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนใด สามารถเชื่อมโยงและมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่าวรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม กระแสของโลกทั้งรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ค่านิยมต่างๆ ได้แพร่กระจายไปอย่างครอบคลุมทั่วโลก เป็นผลทำให้บ้านเมืองในสมัยปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

การท่องเที่ยว
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อความสุขสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ และยังสามารถช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับมนุษย์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเรา ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวในที่แห่งใดมนุษย์สามารถรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนดีขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้กับโลกของเรา การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมทำให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย และสามารถอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวมาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

พื้นฐานของการสื่อสาร
การสื่อสารในมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าเราจะอยู่มุมโลกไหน ในประเทศไหนก็ต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ยิ่งยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสื่อกลางที่มีประโยชน์ทั้งในแง่ของบุคคลและสังคม และยังเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กับมนุษย์อีกด้วย พร้อมกับเปิดกว้างโลกทัศน์ได้ทุกมุมมอง การสื่อสารนั้นสามารถถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนถูกต้อง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆได้อีกด้วย

เทคโนโลยี 
ได้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในโลกปัจจุบันอย่างมากที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถสื่อสารโดยเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเทคโนโลยีที่แท้จริงแล้วหมายถึงธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความรู้และองค์ประกอบระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เรียบง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นทางการเรียน การสอน เป็นต้น